Přejít k hlavnímu obsahu

Životem kypící půda

Potřebujeme obnovit schopnost půdy zadržovat o 2 miliardy kubíků více vody a omezit ztráty půdy erozí o 10 milionů tun.
 
Co to znamená v praxi:
Ochrana půdy po celý rok

Holá půda s sebou přináší mnoho problémů od rychlejšího vysoušení po riziko vodní a větrné eroze. Zajištění co nejdelšího krytu půdy je nutnou podmínkou dobré péče o ni. Zemědělci a zemědělkyně by měli být motivovaní využívat takové možnosti hospodaření, které nejvíce přispívají ochraně půdy včetně meziplodin, setí do podsevu nebo víceletých plodin.

Půdoochranné poradenství a výzkum

Stát by měl systematicky podpořit výzkum nových půdoochranných technologií a podpořit jejich přenos do praxe. Zemědělec by měl mít snadno dostupné poradenství, které si může dovolit, ať už na individuální bázi, tak skrze dostatečný počet organizovaných akcí či demonstračních farem.

Živá půda

 

Požadujeme cílené zvyšování organické hmoty v půdě například pěstováním vhodných meziplodin a víceletých plodin, omezením minerálních hnojiv či pesticidů, použitím kompostu či zapravováním posklizňových zbytků. Chceme navrátit rovnováhu živin v půdě a podpořit její obnovu tak, aby dále neklesala její úrodnost.

Nižší spotřeba syntetických pesticidů

Stát by měl podpořit zemědělce v tom, aby snížili užívání syntetických pesticidů a v případě totálních herbicidů, jako je glyfosát, je ideálně zcela vyřadili. Zásadní je investice do vývoje biopreparátů, které mohou syntetické pesticidy nahradit. Stát může vyžadovat častější střídání plodin a zemědělce podpořit i vzděláváním o principech integrované ochrany rostlin či o takzvaném semaforu přípravků na ochranu rostlin. Je také potřeba zvýšit podporu Integrované produkce jako mezistupně mezi intenzivním a ekologickým zemědělstvím.

Ochrana vodních toků

 

Zemědělci a zemědělkyně by měli podél břehů vodních toků zachovat alespoň deset metrů široké ochranné pásy, které nejsou obhospodařované orbou, minerálními hnojivy nebo užíváním syntetických pesticidů. Pásy – stromový porost, někde keřový, někde nivní louka, někde víceleté pícniny – vodu chrání před splachem dusičnanů, pesticidů a dalších rizikových látek.